Regulamin karty rabatowej


Regulamin Przyznawania i Użytkowania KARTY RABATOWEJ Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie
 
I. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ.
Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. mająca siedzibę w Krośnie przy ulicy Blich 2.
II. UŻYTKOWNIK KARTY RABATOWEJ.
Użytkownikiem karty rabatowej może być osoba, która otrzyma ją w punktach jej dystrybucji i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
III. UZYSKANIE KARTY RABATOWEJ
1.Kartę rabatową może uzyskać każda osoba fizyczna. Kartę można odebrać  w określonych punktach dystrybucji u partnerów CDS Sp. z o.o.
2. Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. nie pobiera ani nie przetwarza żadnych danych osobowych, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (tj. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z przyznaniem karty rabatowej.
IV. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ
1.Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
2. Wysokość rabatu wynosi 15 % od cen brutto ceny biletu wstępu.
3. Prawo do korzystania z rabatu o którym mowa w p. 2 przysługuje wyłącznie posiadaczom „Karty Rabatowej”.
4. Rabaty mogą być naliczane jedynie po okazaniu karty rabatowej, przed rozpoczęciem kasowania należności za bilet wstępu.
5. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do biletów wstępu zakupionych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.
6. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani bankomatową.
V.TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ
1.Karta rabatowa ważna jest od dnia 20.08.2015 do końca 2016 roku i obowiązuje wyłącznie w siedzibie Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie.
2.Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.
VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.miastoszkla.pl
2. Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie.
3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2 Wystawca każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej. Taka zmiana wyczerpuje obowiązek poinformowania uczestników o zmianach.
4.Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem wydania mu karty rabatowej.